REGULAMIN

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.norddecor.pl prowadzony jest przez Martę Malcher.

 

DEFINICJE

DOSTAWA - rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostaw znajdującym się pod adresem https://norddecor.pl/strona/dostawa

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu Dostawy i Płatności.

KLIENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK - lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY - zarówno Konsument, jak i Klient.

PŁATNOŚĆ - metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy i Dostawę wymieniona pod adresem www.

PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

PRODUKT GOTOWY OD RĘKI - produkt dostępny w Sklepie Internetowym, na którego realizacje Kupujący nie musi czekać

PRODUKT ROBIONY NA ZAMÓWIENIE - produkt dostępny w Sklepie internetowym, który wyprodukowany jest według specyfikacji Kupującego, wiąże się to z dłuższym czasem oczekiwania

USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedającego na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

REGULAMIN - niniejszy Regulamin określający zasady składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz innych kwestii związanych z nimi.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy dostępny pod adresem www.norddecor.pl , za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie

SPRZEDAJĄCY - Marta Malcher

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami)

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną swoich Produktów.

2. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jest integralną częścią Umowy Sprzedaży.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego.

4. Umowa Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym jest zawierana w języku polskim.

5. Ceny Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych i zawierają podatki.

6. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo informowany w trakcie składania Zamówienia, który określony jest w cenniku dostaw.

7. Prezentowane w Sklepie Internetowym wzory Produktów, opisy Produktów oraz zdjęcia Produktów stanowią przedmiot praw autorskich właściciela sklepu i podlegają ochronie prawnej. Zakazane jest ich kopiowanie bez zgody Sprzedawcy.

8. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Produkty wolne od wad.

9. Sprzedawca stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

 • dodanie do koszyka produktu;
 • wybór rodzaju dostawy;
 • wybór rodzaju płatności;
 • wybór koloru produktu;
 • złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

5. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym w opisie Produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą opłacenia zamówienia.

 

FORMY DOSTAWY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Wybór sposobu dostawy Produktów dokonywany jest przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

2. Koszty dostawy naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie https://norddecor.pl/strona/dostawa

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący i są one doliczane do kosztów Zamówienia.

4. Nie jest możliwy odbiór osobisty Produktu.

5. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

6. Sposoby płatności za Zamówienie:

 • Przelewy24 - szybki i bezpieczny system płatności internetowych
 • PayPal - płatność za pomocą bezpiecznego konta w serwisie PayPal
 • przelew tradycyjny- dane do przelewu zostają wysłane po dokonaniu zamówienia

7. Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w trakcie składania Zamówienia.

8. Brak zapłaty kosztów zamówienia przez Kupującego w ciągu 5 dni skutkuje jego anulowaniem.

 

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: norddecor.pl@gmail.com
 • poprzez formularz kontaktowy : [KONTAKT]

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Wyjątkiem są Produkty personalizowane, których wymiary i/lub wzór zostały zmienione według życzenia Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: norddecor.pl@gmail.com albo poprzez formularz kontaktowy : [KONTAKT]

2. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu z powrotem, zwrócić konsumentowi dokonane przez niego płatności za Produkt, nie wliczając w tym kosztów dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 • W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wykonany według specyfikacji konsumenta lub Produkt z oferty sklepu, którego wymiar i/lub wzór został zmieniony według życzenia konsumenta lub Produkt służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – zwanym dalej: „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu NORD decor jest Marta Malcher.
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówień w sklepie NORD decor.
 3. W okresie korzystania przez Klienta ze sklepu NORD decor przekazane przez niego dane osobowe będą przechowywane przez NORD decor.
 4. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Klient ma prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia Klienta. Jednocześnie, realizując ustawowy obowiązek, informuję, że Sprzedający przetwarza dane osobowe Klientów dla celów wynikających ze specyfiki firmy, w tym w celach informacyjnych i handlowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymywania powyższych informacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin na stronie Sklepu internetowego www.norddecor.pl W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez Konsumenta. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl